Η συνηθέστερη περίπτωση τοποθέτησης ξύλινου πατώματος είναι με κάρφω­μα πάνω σε σκελετό από ξύλινα καδρόνια με ή χωρίς ψευτοπάτωμα (πέτσωμα). Η κατασκευή αυτή εδράζεται σε στα­θερό υπόβαθρο (συνήθως πλάκα σκυροδέματος).


Η κατασκευή του δαπέδου αρχίζει μετά την ολοκλή­ρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και των ε­πιχρισμάτων και οπωσδήποτε, αφού έχουν τοποθε­τηθεί τα κουφώματα και τα υαλοστάσια ,έχουν αναρτηθεί τα σώματα της κεντρικής θέρμανσης, να λειτουργεί η κεντρική θέρμανση και να απομένει να εκτελεσθεί το τελευταίο χέρι των χρωμάτων, ή η κόλληση της ταπετσαρίας.

Το υπόβα­θρο πρέπει να είναι καθαρό, ομαλό και επίπεδο. Οι α­νωμαλίες, οι καμπυλώσεις και οι κυματισμοί κάνουν την τοποθέτηση και οριζοντίωση των καδρονιών δυσκολότερη. Σωληνώσεις, πoυ τυxόν έχουν τοποθετη­θεί πάνω στο υπόστρωμα, πρέπει να έχουν καλυφθεί πλήρως με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα, για την αποφυγή βλάβης τους κατά την κατασκευή του δαπέδου.

 

Καδρονιάρισμα

Ο σκελετός πάνω στον οποίο θα καρφωθούν οι ξύλινες λωρίδες του πατώματος, αποτελούνται από καδρόνια από ξυλεία πεύκου η έλατου . Πρέπει να είναι ευθύγραμμα, χωρίς ρόζους, σκασίματα, σκε­βρώματα και να επιλέγονται στις κατάλληλες για κάθε πε­ρίπτωση διαστάσεις (με ελάχιστο μήκος 1 m ), με ύψος 5 cm (όχι μικρότερο α­πό 4 cm). Τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους και σε απόσταση 40-50 cm. Τα καδρόνια περιμετρικά, πρέπει να απέχουν από τους τοίχους 1 έως 2 cm.

Η τoπoθέτηση των καδρονιών πάνω στην πλάκα σκυροδέματος και το αλφάδιασμά τους γίνεται με τη βοήθεια ξύλινων τεμαχίων (τάκοι, σφήνες), ιδιαίτερα όταν αυτή παρουσιάζει ανωμαλίες. Για τη στερέωσή τους χρησιμοποιούνται συνήθως μεταλλικά εξαρτή­ματα όπως λάμες, τζινέτια, στριφόνια με εκτονούμε­να βύσματα κτλ.,ενδείκνυται η χρήση ειδικών μεταλλικών στηριγμάτων με ενδιάμεση διάταξη NEOPRENE για την αποφυγή μετάδοσης κτυπογενών θορύβων. Δεν επιτρέπεται το κάρφωμα καδρονιών με καρφωτικά εργαλεία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την οριζοντίωση των καδρονιών.

Aστoxίες κατά τη φάση αυτή οδη­γούν σε προβλήματα, που είναι πολύ δύσκολο να α­ντιμετωπιστούν εκ των υστέρων.

  • Σε αίθουσες γυμναστηρίου ή σε αίθουσες διδασκαλίας χώρου κατασκευάζεται διπλός επάλληλος σκελετός καδρονιών.
  • Τα δοκάρια της πρώτης προς τα κάτω στρώσης που συνήθως τοποθετούνται σε τάκους, είναι παράλληλα με τις προβλεπόμενες να χρησιμοποιηθούν λωρίδες.